BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

Borgere og lokalsamfund er en del af løsningen

I 2015 vedtog FN 17 verdensmål under overskriften TRANSFORMING OUR WORLD – the 2030 Agenda for Sustainable Development. Verdensmålene er en opfordring til alle verdens regeringer, virksomheder og civilsamfund om at omdirigere menneskeheden i en bæredygtig retning. Som konsekvens af den måde vi danskere forbruger og producerer på, bidrager alle os køgegensere til rovdriften på jordens ressourcer og ødelæggelse af de levende systemer. 

Med denne strategi ønsker Aftenskolen Lysglimt at støtte borgere og lokalsamfund i deres engagement i at skabe bæredygtig omstilling i deres liv og deres kommune. Projektets formål er:

 1. At borger og lokalsamfund, der har lyst og motivation til at flytte sig, fra at være en del af problemet til at blive en del af løsningen, får mulighed for at lære, udvikle, eksperimentere og etablere fællesskaber, så de via deres praksis kan bidrage til omstillingen til bæredygtige samfund.
 2. At etablere partnerskaber til foreninger, erhvervsliv og kommune med henblik på at styrke den
  4. samfundssektor og bidrage til samskabelse mellem borgernes engagement i kommunes bæredygtighedsdagsorden og i implementeringen af FN’s verdensmål i Køge.

 

Folkeoplysning om bæredygtig udvikling

Danmark er ”verdensmester” i vindmøller, økologi og økosamfund. Succeser der bygger på dynamiske samspil mellem viljestærke borgere, visionære virksomheder og fremsynede politikere. Denne udviklingskraft vil Aftenskolen Lysglimt forsøge at aktivere, ved at inspirere og uddanne borger og lokalsamfund til at opbygge nye fællesskaber, igangsætte lokale udviklingsprojekter og styrke omstillingen til bæredygtige lokalsamfund på tværs af foreninger, erhvervsliv og kommunen i Køge. Folkeoplysning om bæredygtig udvikling består af tre dele:

 1. Folkeoplysende samtaler og livslang læring om livet, Køge og verden – nu og i 2030.
  Foredrag, kurser og udflugter med udgangspunkt i FN’s verdensmål, konkrete løsninger og dilemmaerne i at omstille vores livsstil, lokalsamfund og kommune til bæredygtige samfund.

Læreprocesserne er individuelle. Hovedaktiviteten i denne ansøgning.

 1. Omstillingskurser for borgere og lokalsamfund med afsæt i omstillingsbyers uddannelses- og udviklingskoncepter. Formålet er at tilegne sig nye kompetencer, danne fællesskaber, igangsætte eksperimentere og udvikling med det formål at skabe konkrete eksempler på og erfaringer med  omstillingen til bæredygtig samfund.

Læreprocesserne er kollektive. Forventes igangsat inden 2020.

 1. Demokratisk fornyelse hvor borgerne inviteres med i udvikling og implementering af politiske dagsordener. Opgaven kan gribes an på mange måder. En måde kunne være at udvikle en vision for et udviklingsprojekt der har til formål at gøre Køge til en foregangskommune i arbejdet med at implementere FN’s verdensmål i kommunens institutioner og lokalsamfund. Det er en forudsætning at kommunalbestyrelsen er enig i, at borgernes engagement i udvikling og implementering af politiske dagsordener kan understøtte kommunens bæredygtighedsstrategi.

Læreprocesserne er demokratiske. Kunne igangsættes i 2020-2021

 

For at skabe de bedste mulige rammer omkring Lysglimts arbejde med folkeoplysning om bæredygtig udvikling, har aftenskolen lavet et partnerskabsprogram, hvor vi etablerer partnerskaber til foreninger, erhvervsliv og offentlige institutioner. Formålet er at styrke samspillet mellem borgernes personlige og lokale engagement og kommunes bæredygtighedspolitik, så implementeringen af FN’s verdensmål bliver en succes.

Etableringen af partnerskaberne følger nedenstående proces:

 1. Afholde partnerskabsmøde hvor det afklares om det giver mening at indgå i partnerskabet.
 2. Iværksætte de initiativer, som partnerne er blevet enige om.
 3. Resultatet af alle partnerskabssamtalerne samles og formidles til alle involverede.
 4. Først i 2019 inviteres alle partnere, kursister og undervisere til en samtalesalon der udforsker spørgsmålet: Hvordan kan folkeoplysning bidrage til implementeringen af FN’s verdensmål i Køges lokalsamfund, institutioner og virksomheder?

Indtil videre etableres partnerskaberne ud fra følgende ’liste’. Alle der finder det meningsfuldt er velkommen til at henvende sig med henblik på at afholde en partnerskabssamtale.

Foreninger: Det Grønne Køge, Køge Økologiske Fødevare Fællesskab, Køge Fælles Jord, KØMA, Center for Konfliktløsning.

Lokalsamfund: Landsby Forum / Attraktive Landsbyer, Økolandsby i Herfølge, Gørslev Borgerforening, Vegansk bofællesskab i Ejby.

Borgere: Borgere med ressourcer, de har lyst til at byde ind med foredrag, kurser og besøg.

Kommune m.m.: Klima- og Planudvalg, Klimaambassadøren, Boholte Kirke / Grøn Kirke, biblioteket,

Erhverv: Køge Handel, Madsamling, Økologiske producenter i/omkring Køge og virksomheder der arbejder med cirkulær økonomi.

Kunst og kultur: Lokale kunstnere, KØS med flere.

 

Til orientering har aftenskolen modtaget 20.000 kr. fra Dansk Oplysnings Forbunds Initiativpulje, til at igangsætte strategiens første skridt.

 

Strategien er udarbejdet i foråret 2018 og redigeret den 15. august 2018i forbindelse med lanceringen af efterårets program.

På Aftenskolen Lysglimts vegne, Ditlev Nissen, bæredygtighedskonsulent.