Vedtægter for Aftenskolen Lysglimt

§ 1. Foreningens navn er DOF Aftenskolen Lysglimt og dens hjemsted er i Køge Kommune

Fulde navn og adresse:  DOF Aftensskolen Lysglimt, strandpromenaden 1, 4600 Køge

§ 2. Foreningens formål er at tilbyde/udvikle:

Aftenskolen Lysglimt  har som udgangspunkt at der arbejdes med opfattelsen og forståelsen af mennesket som en helhed, hvor krop og sjæl hænger sammen. Foreningen vil arbejde på, at være en aftenskole indenfor primært selvudviklende aktiviteter, foredrag, workshop og arrangementer.

Foreningens formål er at forestå folkeoplysende voksenundervisning, foredrag og debat inden for folkeoplysningslovens rammer for at styrke deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer, og dermed fremme forståelse for medborgerskab og demokrati.

Aftenskolen Lysglimt ønsker på grundlag af den enkelte deltagers erfaringer og forudsætninger:

At skabe mulighed for indvolverende helhedssyn på egen krop og psykke

At formidle oplevelser og undervisning, der styrker den enkeltes livsglæde og livskvalitet

At medvirke til vedkommendes personlige og faglige udvikling

At medvirke til at fjerne uligheder, der måtte være fremkommet på grund af manglende deltagelse i uddannelsesprocesser og samfundsliv

At fremme deltagernes evne til en selvstændig forståelse af samfundsproblemer og til aktiv engagement i en demokratisk samfundsudvikling.

Aftenskolen Lysglimt vil sikre, at alle borgere kan deltage i de forskellige former for undervisning, som skolen tilbyder.

Der vil være tilbud om uddannelse, fordybelse, personlig udvikling, refleksion og engagerende debat i forpligtende fællesskaber med andre, foredrag og workshop.

§ 3. Medlemmer: Som medlem af foreningen kan optages alle, der vil arbejde for foreningens formål.

Medlemskab, herunder stemmeret på generalforsamlingen og opstillingsret til bestyrelsen opnås, når kontingent er betalt senest fem dage før generalforsamlingen.

§ 4. Kontingent: Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Regnskab og revision: Regnskabsåret er kalenderåret.

Det reviderede regnskab med kommende års budget, skal være fremsendt til medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Foreningens midler opbevares på foreningens bankkonto.

§ 6. Generalforsamling: Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af marts.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Budget til orientering  5. Behandling af indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 8. Procedure for valg af deltagerrepræsentant. 9. Valg af revisor og suppleant. 10. Eventuelt.

§ 8. Stemmeret og afstemning: Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer, der skylder kontingent, har ikke stemmeret.

Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling,  jf. § 11.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 10. Bestyrelsens ledelse: Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af fem medlemmer.

Efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse skal der være mulighed for at vælge et bestyrelsesmedlem blandt og af deltagerne i foreningens aktiviteter.

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med gældende aftaler.

Formanden og kassereren har tegningsret over foreningens økonomiske midler, når de begge underskriver.

Det er den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan ske. I ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer, og i lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer.

Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden.

Bestyrelsen fastlægger selv fordelingen af posterne formand, næstformand og kasserer på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

For at være valgbar, skal den foreslåede personligt være til stede og tilkendegive at være villig til at modtage valg.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, og indkaldes med mindst syv dages varsel.

§ 11. Opløsning/ændring af formåls paragraf: Forslag til opløsning eller ændring af foreningens vedtægter kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslaget hvis forslaget skal godkendes.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud almennyttige formål, foreninger eller organisationer godkendt som folkeoplysende kreds/ forbund.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 06 /03 /2017

Underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer